Jasenice - Turistické cíle - Horská farma Severka Valašská Senice

Jasenice

1. ledna 2021, 09.06 | zatopený jámový lom v obci Lešná

Základní údaje:
Přírodní památku Jasenice tvoří zatopený a opuštěný jámový lom na vápenec.
Nacházíse v obci Lešná, na jihovýchodním okraji místní části Jasenice, v nadmořské výšce 312 až 324 m. Katastrální území Lešná, okres Vsetín. Vyhlášeno 9. dubna 1991.
Celková rozloha 1,7056 ha.
 

Motiv ochrany: Unikátní odkryv spodnokřídového bloku štramberského vápence se světově známou fosilní faunou bezobratlých (korálů, mlžů, plžů, hydrozolií). Současně se jedná o naleziště chráněných druhů živočichů - rak říční.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen tělesem vápenců štramberského typu (svrchnojurské stáří - tithovce) uvnitř okolního těšínsko-hradišťského souvrství kelčského vývoje slezské jednotky. Půdním typem na vápenci jsou rendziny, v okolí kambizem typická a pseudoglejová. 

Paleontologie: Přírodní památka Jasenice je také významným zoopaleontologickým nalezištěm. V organodetritických vápencích se vyskytuje bohatá fosilní fauna bezobratlých, především amoniti (např. Protetragonites quadrisulcatus), břichonožci, mlži, ramenonožci, koráli, vápnité houby, mechovky, ježovky, aptychy a lilijice. Fauna organodetritických vápenců nebyla dosud podrobněji paleontologicky zpracována.

 

Botanika: V opuštěném vápencovém lomu nastala sukcese dřevin, především keřů, rostou zde např. krušina olšová (Frangula alnus), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), svída krvavá (Swida sanguinea), trnka obecná (Prunus spinosa) a javor babyka (Acer campestre). Uměle tady byla vysazena nepůvodní borovice černá (Pinus nigra). V bylinném patru se vyskytuje květena s teplomilnými a suchomilnými prvky, např. dobromysl obecná (Origanum vulgare), hadinec obecný (Echium vulgare), jehlice trnitá (Ononis spinosa), jahodník obecný (Fragaria vesca), komonice bílá (Melilotus alba), krvavec menší (Sanguisorba minor), mrkev obecná (Daucus carota), oman vrbolistý (Inula salicina), podběl obecný (Tussilago farfara), pupava obecná (Carlina vulgaris), šalvěj luční (Salvia pratensis), zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium) aj. Na prameništi nad jezírkem Jasenického lomu se nachází drobná populace orchideje kruštíku bahenního (Epipactis palustris). 
Zoologie: Dosavadní zoologický průzkum byl zaměřen především na bezobratlé. V jezírku se vyskytuje rak říční (Astacus astacus), jehož populace pochází z nedalekého toku Buňávka, kde již vyhynul. Místní raci jsou však v důsledku potravního deficitu zakrnělí. Dále zde byla zjištěna škeble rybniční (Anodonta cygnea), několik druhů nezmarů, např. nezmar hvězdnatý (Hydra stellata), perloočky, např. lukovka jezerní (Alonopsis elongata), z buchanek je zajímavý výskyt buchanky zimní (Cyclops insignis), z pakomárovitých Parametriocnemus stylatus a Guttipelopia guttipenis aj. V okolí lomu hnízdí běžné druhy ptáků, např. pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis).
Hospodářské využívání, management:Území je v současnosti ohrožováno sukcesí náletových dřevin, které jsou podle potřeby průběžně  odstraňovány. Část je pravidelně kosena, nebezpečí však představují ruderální druhy rostlin šířící se z okolí. Problém s vysokou návštěvností a sešlapem v letním období (koupání v jezírku) byl vyřešen oplocením celé přírodní památky.

Tématické zařazení:

 » Turistické cíle  

 

 

 

Kontakt

Zuzana  Mohylová

Valašská  Senice 114

756 14  Valašská Senice

 

Tel.:  +420 737 409 552

 

      Pokud Vám nezvednu telefon, prosím o zaslání  sms,  jsem často u zvířátek a nemohu to vzít...

      Děkuji Vám za pochopeni ,                    

                                                         Z u z k a

 

  

IČ: 73325341

DIČ: 8454075003

 

Nejsem plátce DPH !

 

 

Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?

z vyhledávače Seznam

20%

 

z vyhledávače Google

38.5%

 

z jiného vyhledávače

9.1%

 

z facebooku

9.6%

 

z novin

9.5%

 

od známých

13.3%

 

Počet hlasů: 2700

 

Naši partneři

 

WWW.WEB-MEDIA.CZ ZÁŽITKOVÁ AGENTURA ESENNCE
ČESKÝ ARCHIV VÍN Valašské jehněčí neduhy vyléčí

valašské království

 

stolárna Mikeska
repronis

 

Ubytování

Ubytování

Ubytování

Ubytování