Svantovítova skála - Turistické cíle - Horský penzion Severka Valašská Senice

Svantovítova skála

21. června 2006, 09.15 | pískovcová skalní stěna nad obcí Malá Bystřice

Základní údaje: PP Svantovítova skála představuje protaženou 60 m dlouhou pískovcovou skalní stěnu, která dosahuje výšky až 12 m. Nachází se v nadmořské výšce 615-635 m asi 0,5 km severovýchodně pod vrcholem Štípa (706,8 m n.m.) nad obcí Malá Bystřice ve Vsetínských vrších. Katastrální území Malá Bystřice. Vyhlášeno v r. 1999. Výměra 0,16 ha.

 

Motiv ochrany: Zachování ojedinělé pískovcové skalní stěny vypreparované z pískovců a slepenců magurského flyše, význačné dominanty v okolním terénu.

 

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří rusavské vrstvy (eocén) račanské jednotky magurského, flyše. Skála je tvořena hrubozrnným pískovcem až drobnozrnným slepencem, je typickou strukturně denudační skalní stěnou, která je rozčleněná množstvím příčných puklin do řady dílčích bloků. Největší se jmenují Ploutev (výška 12 m) a Svatka. Půdním typem v okolí Svantovítovy skály je kambizem typická.

 

Botanika: Chráněné území není botanicky nijak zvlášť významné, skalní útvary jsou téměř bez vegetace, porostlé několika druhy lišejníků a epilitických mechů. Na stinných místech ve štěrbinách skal roste osladič obecný (Polypodium vulgare), na plošinách jestřábník zední (Hieracium murorum), kakost smrdutý (Geranium robertianum), pryšec chvojka (Tithymalus cyparissias), vrbka úzkolistá (Chamerion angustifolium) aj. V bezprostředním okolí skály jsou hospodářské, převážně jehličnaté lesy se smrkem ztepilým (Picea abies), s příměsí buku lesního (Fagus sylvatica) a břízy bělokoré (Betula pendula). V podrostu se vyskytuje např. bika bělavá (Luzula luzuloides), lipnice hajní (Poa nemoralis), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), kapraď samec (Dryopteris filix-mas) a papratka samičí (Athyrium filix-femina).

 

Zoologie: Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud prováděn. V okolí se vyskytují běžné druhy ptactva.

 

Lesnictví: V lesních porostech v okolí skály převažuje smrk ztepilý (Picea abies), přimíšen je buk lesní (Fagus sylvatica).

 

Management, ohrožení, návrhy opatření: Skalní stěny slouží jako cvičné skály pro horolezce a jsou tak ohroženy poškozováním. Skála je také často navštěvována turisty, vede k ní místní značená stezka.

Tématické zařazení:

 » Turistické cíle  

 

 

 

Kontakt

Zuzana Mohylová

Valašská Senice 114

75614 Valašská Senice

tel: 737409552

 

IČ: 73325341

DIČ: 8454075003

Nejsem plátce DPH!

 

 

Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?

z vyhledávače Seznam

32.8%

 

z vyhledávače Google

10%

 

z jiného vyhledávače

12.9%

 

z facebooku

12%

 

z novin

18.7%

 

od známých

13.7%

 

Počet hlasů: 241

 

Naši partneři

 

WWW.WEB-MEDIA.CZ ZÁŽITKOVÁ AGENTURA ESENNCE
ČESKÝ ARCHIV VÍN Valašské jehněčí neduhy vyléčí

valašské království

 

stolárna Mikeska
repronis

 

Ubytování

Ubytování

Ubytování

Ubytování